دانلود کامل
عنوان گردآورنده صفحه دریافت
فهرست مطالب
کرامیه و شاهنامه دکتر سجاد آیدینلو۵
سفرنامه نویسی ناصرالدین شاه از نگاهی دیگر ایرج افشار۱۵
علی نامه ،شاهنامهمجمود امیدسالار۳۷
گذر سعدی از آبادان ابراهیم باستانی پاریزی۶۹
سرودهای آسمانی زرتشترابیندرانات تاگور ترجمه محمد باقری۸۳
نازک اندیشی ومنش پردازی فردوسیعباس پریوش روی۹۵
تجلیلی که از من کردند ابوالقاسم حالت۱۰۳
منشاء ضرب المثل(نوشداروبعداز مرگ سهراب )
نخستین شاعر فارسی سرای و آغازشعرعروضی فارسی دکتر علی اسرای و آغازشعرعروضی فارسی شرف صادقی۱۱۷
هدایه المتعلمین فی الطب دکتر جلال متینی۱۶۱
پرتوی از جهان بینی خاقانی معصومه معدن کن۱۸۱
داستان بزرجمهرحکیمترجمه عبدالحسین مکیده۱۹۳
سعدی شیرازیحبیب یغمایی۲۰۷

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.