دانلود کامل
عنوان گردآورنده صفحه دریافت
فهرست مطالب
تقدیم به استادم دکترمنوچهرستوده(شعر) حمید ایزدپناه۵
فتح هرات وعیشی که منقص شد امیرسعید الهی۷
در باغچه ها چه می گذرد؟دکتر منوچهر ستوده ۱۹
اطلاعات کتابداری درتذکره نگارستان صدرا احمد شعبانی(اصفهان)۲۱
قنات های تهران داریوش شهبازی۳۱
یادی از مجتبی مینویمیلاد عظیمی۷۵
چرا باب ششم تنبیهات المنجمین مهم است حسین علیزاده غریب۸۱
گویندگان بعضی از شعرهای مشهور عبدالحسین نوایی۱۳۷

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.