۷ شهریور ۱۴۰۱ | متفرقه

جنگنامه رستم و زنون

فصلنامه فرهنگی‌-هنری رود
شماره ۸، ص ۲۰

رستم و زنون سومین داستان از دستنویس هفت لشکر گورانی و از آثار ارزشمند حماسه‌های ایرانی به زبان گورانی و به تعبیر دیگر، داستانی از شاهنامۀ گورانی یا شاهنامۀ کردی است. متن گورانی براساس دستنویس کتابخانۀ آستان قدس رضوی تصحیح شده است. مصحح افزون بر تصحیح این دستنویس، با دشواری‌های خاص خود، متن گورانی را به فارسی برگردانده است. این متن دربردارندۀ متن گورانی، آوانگاری متن و ترجمۀ فارسی و یادداشت‌های جامعی دربارۀ این داستان، جایگاه و خاستگاه اساطیری-حماسی و رگه‌های یونانی آن است.

جنگنامۀ رستم و زنون

[جنگنامۀ رستم و زنون، به‌ کوشش دکتر آرش اکبری مفاخر، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۴۰۰]


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.