۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | متفرقه

شاهنامه و پایان ساسانیان

فصلنامه فرهنگی هنری رود، شماره ۸، ص ۲۲

این اثر تحقیقی با بررسی همانندی‌ها و تفاوت‌های روایت تاریخی شاهنامه، از پادشاهی شیرویه تا فروپاشی ساسانیان و با مطالعه مهم‌ترین منابع تاریخی، ازجمله تاریخ‌های سده‌های نخستین اسلامی و نیز منابع بیزانسی، ارمنی و سریانی می‌کوشد جایگاه روایت شاهنامه از دوره ساسانیان را در میان دیگر روایات متون تاریخی بسنجد. این تحقیق بر آن است که روشن کند شاهنامه چه داده‌های تاریخی مهمی از این دوره تاریخی عرضه می‌کند که در دیگر منابع نمی‌توان یافت؟ و از همانندی یا تفاوت‌ میان روایت‌ها درباره منابع آنها چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ و اینکه سبک و شیوه تاریخ‌نگاری و روایت رخدادها در شاهنامه در سنجش با تاریخ‌ سده‌های نخستین اسلامی چگونه بوده است؟
در این اثر همچنین عوامل مختلف خوانش غیرتاریخی شاهنامه در دوران معاصر و همچنین دیدگاه‌های مختلفی که در این باره وجود دارد بررسی و جمع‌بندی شده است؛ از جمله رویکرد تقی‌زاده، پیرنیا (مشیرالدوله)، یارشاطر، زریاب خویی و… در این کتاب مطرح و بررسی شده است.

شاهنامه و پایان ساسانیان

 

[شاهنامه و پایان ساسانیان: سنجش شاهنامه با منابع تاریخی از شورش بر خسروپرویز تا مرگ یزدگرد سوم، دکتر زاگرس زند، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۴۰۰]


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.