دکتر عبدالمجید بدوی دانشیار فارسی دانشگاه عین شمس: که بدعوت دانشگاه تهران مدتی در دانشکده ادبیات این دانشگاه تحصیل کرده وکتاب قابوسنامه را با رساله ای درباره این کتاب و شرح زندگانی مولف آن انتشار داده است. امین عبدالمجید بدوی ازاهالی مصر ، برای تکمیل تحصیلاتش به ایران آمد. ۱۳۳۵ با نوشتن پایان نامه ای به عنوان بحث درباره ی قابوسنامه زیر نظر دکتر محمد معین ، موفق به دریافت درجه ی دکتری زبان وادبیات فارسی از دانشگاه تهران گردید. آثار: قابوسنامه .تهران:۱۹۵۶٫(ترجمه با همکاری صادق نشأت ) القصه فی الادب الفارسی. درباره ی قصه های منثور و منظوم فارسی از عصر رودکی تا جامی، ۱۹۶۴ الامیر بختیار . ترجمه ی بختیار نامه به زبان عربی. ۱۹۷۱ تاریخ بخارای نرشخی. (ترجمه با همکاری نصرالله مبشر الطرازی)

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.