آذربایجان و شاهنامه

آذربایجان و شاهنامه

کتاب آذربایجان و شاهنامه در هفت فصل به بررسی جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزارساله شاهنامه در آذربایجان می‌پردازد. فصل اول: آذربایجان در شاهنامه، فصل دوم: ترکان در شاهنامه، فصل سوم: زبان ترکی در شاهنامه، فصل چهارم: آذربایجان در روایت‌های ملی- پهلوانی ایران خارج از شاهنامه، فصل پنجم: شاهنامه در آذربایجان که خود شامل سیزده بخش است. فصل ششم: شاهنامه‌شناسان و شاهنامه‌پژوهان آذربایجانی و فصل هفتم: بررسی نظریات منتقدان آذربایجانی فردوسی و شاهنامه.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.