احوال و اخبار برمکیان

احوال و اخبار برمکیان

دو رساله از دو نویسنده ناشناخته (محتملا در قرن ششم)

به تصحیح میرهاشم محدث

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.