ارمغان بدخشان

ارمغان بدخشان

به‌کوشش فرید بیژن

ارمغان بدخشان تذکره شاعران فارسی‌گوی بدخشان از قدیم‌ترین روزگار تا آغاز دوره معاصر است که شاه‌عبدالله بدخشی آن را میان سال‌های ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ خورشیدی در خان‌آباد تالیف کرده و بعدتر در چند بخش، به صورت پی‌درپی در مجله کابل به چاپ رسانده است.
مولف شاعران را بر اساس نواحی مختلف بدخشان دسته‌بندی کرده و به ذکر کلیاتی درباره پیشینه تاریخی و ویژگی‌های جغرافیایی هر منطقه و بعضاً اقوام و گویش‌های محلی آن مناطق پرداخته و سپس شاعران هر ناحیه را با ذکر نمونه‌هایی از اشعارشان معرفی کرده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.