ایران و ماوراءالنهر

ایران و ماوراءالنهر

در نوشته‌های چینی و مغولی سده‌های میانه
( جستارهای تاریخی و جغرافیائی)
ترجمه و تحقیق دکتر هاشم رجب زاده

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.