به یاد ایرج افشار (دفتر اول)

به یاد ایرج افشار (دفتر اول)

به کوشش دکتر جواد بشری

«به یاد ایرج افشار» مجموعه‌ای از مقالات و پژوهش‌های ایرانشناسی است که در بزرگداشت مقام آن استاد فقید منتشر می‌گردد. نخستین دفتر از این مجموعه مشتمل بر چهارده جستار متن‌شناختی، ادبی و تاریخی، تصحیح چهار متن کوتاه و یک نسخه‌برگردان است.
مطالب این دفتر از حوزه‌های مطالعاتی‌ای است که استاد افشار خود در تحقیقاتش و در مجموعه‌هایی که برای بزرگان و ایرانشناسان تدوین و منتشر کرده، همواره به آن‌ها تعلق خاطر داشته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.