به یاد محمد قزوینی

به یاد محمد قزوینی

به کوشش ایرج افشار

یاد کردن محمد قزوینی به هر مناسبتی مغتنم است و هر چند مجموعه ای که به یاد او گردآوری و چاپ شود، در قبال خدمات مهم او به ادب و تاریخ ایران، قدرشناسی ناچیزی است. در کتاب حاضر بیست و یک گفتار مندرج است که از آن میان شانزده گفتار نوشته دانشمندان و پژوهشگران ایرانی و پنج گفتار از ایران شناسان اروپا و ترکیه است. در تمام این مقالات به علاقه ها و سلیقه های علمی قزوینی توجه شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.