بیاضی از مکاتیب عصر صفوی

بیاضی از مکاتیب عصر صفوی

تصحیح و تحقیق سید سعید میرمحمدصادق

این کتاب شامل ۲۴۶ نامه از دوره شاه عباس اول تا شاه سلطان حسین صفوی است. این بیاض اطلاعات جدیدی از روابط سیاسی صفویان با گورکانیان هند، عادلشاهیان، دولت عثمانی و حتی نفوذ قدرت دولت صفوی در حکومت اوزبکان، حکام قفقاز و تاتار کریمه و مکاتبات با نواحی سین‌کیانگ چین و قراقلپاق در حدود آرال و نیز شاهان اروپایی و ارتباط با کمپانی‌های تجاری ارائه می‌کند. اهمیت دیگر آن به سبب آگاهی‌های منحصربه‌فردی است که از شیوه نسخه‌آرایی نامه‌ها در عصر صفوی به دست می‌دهد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.