تلفظ در شعر کهن فارسی

تلفظ در شعر کهن فارسی

این کتاب کامل‌ترین و کلان‌ترین پژوهشی است که درباره مباحث آوایی شعر کهن فارسی انجام گرفته‌است و از معدود تالیفات مبتنی بر استقرای تام به شمار می‌رود. نویسنده بر پایه وزن و قافیه و صناعات بدیعی تفاوت‌ها و اشتراکات آوایی آثار منظوم فارسی را از نخستین دوره تا اوایل سده هفتم نشان داده‌ است و در زبان هر شاعر تلفظ‌های اصیل را مشخص کرده و با توجه به قواعد و معیارهای آوایی، واژه‌ها و بیت‌ها و قطعات تحریف‌شده را نمایان ساخته.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.