جستارهایی درباره زبان مردم آذربایگان

جستارهایی درباره زبان مردم آذربایگان

کتاب حاضر شامل نه گفتار بدیع و دلپذیر است در زمینه شناساندن زبان پیشین مردم آذربایجان و بازمانده‌های ارزشمند آن گویش در ادبیات، آثار تاریخی و زبان کنونی آن قلمرو. نویسنده در رفع ابهامات موجود در این‌باره کوشیده و معنی دقیق الفاظ را با تطبیق با کاربرد آنها در لهجه‌های دیگر روشن کرده است و نیز نمونه‌های تازه ناشناخته‌ای را بر‌‌ رسیده و در نهایت به نتایج قابل توجه و تازه‌ای دست یافته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.