در حضرت سیمرغ

در حضرت سیمرغ

در حضرت سیمرغ مجموعه مقالات دکتر سجاد آیدنلو، محقق شاهنامه و ادب حماسی ایران است و بیست و پنج مقاله و یادداشت تخصصی در حوزه شاهنامه‌شناسی و مطالعات‌ حماسی را در بر می گیرد. شماری از مهم‌ترین موضوعات بحث شده در این مقاله ها عبارت است از: تصحیح و نسخه‌شناسی، بن‌مایه‌های حماسی – اساطیری، نکات‌لغوی، تاثیرات شاهنامه در متون بعد از آن، مسائل تاریخی حماسه ملی ایران، حماسه پژوهی تطبیقی‌، فن نقالی و…

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.