عجایب الدنیا

عجایب الدنیا

تصحیح و تحقیق: علی نویدی ملاطی
ترجمه مقدمه و تعلیقات چاپ مسکو: محسن شجاعی

عجایب الدنیا کتابی است از ابن‌محدث تبریزی که در نیمه اول قرن هفتم هجری تالیف شده است. قرائنی در متن کتاب موجود است که مشخص می‌کند مولف در تالیف خود از کتابی منتسب به ابوالموید بلخی و کتاب عجایب‌ المخلوقات طوسی سود جسته و با رنگ و لعابی جدیدتر در کتاب خود نقد کرده است. مولف در مطاوی کتاب از مشاهدات خود یاد می‌کند و این بر اهمیت کتاب می‌افزاید.
کتاب نثری روان دارد و مملو از اطلاعات مفید جغرافیایی و لغوی است.

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.