قندیه و سمریه

قندیه و سمریه

به کوشش ایرج افشار

قندیه و سمریه مجموعه دو رساله است در تاریخ مزارات اولیا و جغرافیای سمرقند. رساله نخست قندیه نام دارد و آن بخش‌هایی است از کتاب دیگری به همین نام، با مطالبی افزون در اخبار دوره تیمور و بعد از آن از مولفی ناشناس.
سمریه، دیگر رساله این مجموعه، اثر ابوطاهر بن ابوسعید سمرقندی است و دربردارنده فواید جغرافیایی و تاریخی بسیاری در باب سمرقند است. این کتاب را ثمریه نیز خوانده‌اند.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.