مجموعه رسائل خواجه احمد کاسانی

مجموعه رسائل خواجه احمد کاسانی

تصحیح و تحقیق دکتر محمد تقوی، دکتر عبدالله رادمرد

این کتاب مجموعه سی و یک رساله از خواجه احمد کاسانی (۸۶۸-۹۴۹ق)، ملقب به مخدوم اعظم، از مشایخ بزرگ صوفیه در ماوراء‌النهر است که در موضوعات مختلف و متنوع نگارش یافته و درحقیقت دستورالعمل‌هایی برای زندگی عامه مردم، متناسب با گرایش‌های فرقۀ نقشبندیه و با رویکردی سهل‌گیرانه است. این رسائل بازنمایی روشن از ذهن و زبان صوفیه ماوراء‌النهر در سده‌های نهم و دهم هجری است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.