نقش خیال

نقش خیال

این کتاب دربردارنده بیست مقاله برگزیده از مولف است که جز یکی (اصلاح بیت‌هایی از کوش‌نامه) همگی پیش‌تر در مجلات ایران به چاپ رسیده‌اند. موضوع بیشتر مقالات، فردوسی، شاهنامه و چند منظومه حماسی بعد از آن مانند برزونامه و فرامرزنامه است. مقالاتی نیز درباره برخی متون منثور (تاریخ بیهقی، تاریخ هرات، تذکره التواریخ) و منظوم (خسرونامه) نوشته شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.