پژوهشهای ایرانشناسی (جلد بیست و دوم)

پژوهشهای ایرانشناسی (جلد بیست و دوم)

در برگیرنده سی و شش مقاله

به کوشش ایرج افشار
با همکاری کریم اصفهانیان

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.