پژوهشهای ایرانشناسی (جلد هجدهم)

پژوهشهای ایرانشناسی (جلد هجدهم)

در برگیرنده چهل مقاله
به کوشش ایرج افشار
با همکاری کریم اصفهانیان

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.