گزارش سفارت کابل

گزارش سفارت کابل

به کوشش محمدآصف فکرت هروی

کتاب حاضر در دو بخش گرد آمده است: بخش نخست آن گزارشی است که سید ابوالحسن‌ قندهاری، سفیر ایران در افغانستان در زمان حکمرانی شیرعلی‌خان، از دوران سفارت خود در آن سامان به دست داده و دربردارنده اطلاعات دست اولی درباره شیرعلی‌خان و افغانستان آن دوران و نیز متن دو عهدنامه انگلیس و افغانستان در آن زمان است.
بخش دوم کتاب سواد متن چند نامه دولتی و یک فرمان به قلم منشی محمدعظیم، از منشیان دارالسلطنۀ هرات است که غالبا مربوط به یکی از موضوعات گزارش بخش نخست است و در اغلب نامه‌ها نام سیدابوالحسن‌ قندهاری به چشم می‌خورد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.